خانه پرسپولیس وعده پرداخت مطالبات بازیکنان قبل از سفر به قطر