خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس بازیکنان قدیمی به پیسی افتاده‌اند
وطنخواه: شجاع خوب کاری کرد آن پیراهن را بوسید