خانه منهای پرسپولیسلیگ برترنساجی وضعیت نامشخص تنها نماینده شمالی لیگ برتر