خانه پرسپولیس مردی که تا دیروز دم از تعصب می‌زد، به اولین لوگویی که رسید بوسه زد
وزیر شعار