خانه اخبار ورزشگاه کاظمی، بر اساس چه روندی به پرسپولیس رسید؟ داستان تلخ آقای رییس