خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی ورزشگاه بصره، میزبان بازی عراق-ایران