خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری ورزشکاران در کنار مردم/ کمک برای خرید تبلت توسط علی کریمی/ ساخت سومین مدرسه روستایی در مناطق مرزی