خانه پرسپولیس مهدیخانی بندی در قراردادش نیست
واکنش پرسپولیس به برخی حواشی