خانه اخبار همچنان در انتظار کشتی رو در رو جام بین المللی و تنها یک تیم خارجی