خانه پرسپولیس در شماتت رفتارهای زشت و زننده با محجوب‌ترین بازیکن پرسپولیس، دنبال مقصر خاصی نگردیم
همه ما مقصریم