خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری همزمان با روز ملی کشتی؛ / قهرمانان کشتی به عیادت جانبازان آسایشگاه ثارالله رفتند