خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری همزمان با روز ارتش؛ / قهرمانان نامدار کشتی و کاراته از جانبازان قطع نخاعی عیادت کردند / شماها قهرمانان واقعی هستید