خانه اخبار هشدار فدراسیون فوتبال روسیه به سردار/آزمون پروتکل های بهداشتی را زیر پا می گذارد