خانه پرسپولیس رقبا و عدم پذیرش واقعیت
هزینه‌های که برای پرسپولیس امروز دادیم