خانه پرسپولیس پرسپولیس با تراکتور، می‌تواند قهرمانی زودهنگام را تجربه کند
هراس از تکرار اتفاقات لیگ یک