خانه پرسپولیس پس از ۷ ماه و نیم دوره سرپرستی تمام و مدیرعامل پرسپولیس انتخاب شد
هدف اول سمیعی، حمایت تا قهرمانی آسیا