خانه اخبار نیمه مربیان را یحیی برد/// وقتی غرور زیاد کار دست مجیدی داد