خانه پرسپولیس بازیکن و مربی باید بدانند با چه کسی در مدیریت باشگاه طرف هستند
نیما نکیسا : افتی در دروازه پرسپولیس نمی بینم