خانه پرسپولیس ستاره های تازه وارد بامردان پوکر قهرمانی به هماهنگی چشمگیری رسیده اند
نیروی ویژه