خانه پرسپولیس چرا CAS اعلام رای پرونده پرسپوليس و النصر را به تاخير مياندازد؟
نگران باشیم یا خیر؟