خانه اخبار نگاهی به عنوان آسیایی که ۵۰ سال است کری رقیب است؛ تاج با اجازه پیکان به آسیا رفت