خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس نکیسا:‌ سینه چاکان پرسپولیس برای دوزار بیشتر به تیم دیگری می‌روند