خانه لیگ برترپارس جنوبی جم نوری: نظر دادن درباره لغو یا ادامه لیگ اشتباه است