خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس جایگاه کنونی تیم حاصل زحمت همین بازیکنان است
نورمحمدی: شجاع، بشار و کمال خواسته نابجایی ندارند