خانه فدراسیون فوتبال نورشرق: شان فدراسیون نیست به یک سمت توجه داشته باشد