خانه پرسپولیس باید تمام انرژی مان را بگذاریم
نوراللهی: گل نخوردن نشان دهنده انسجام پرسپولیس است