خانه پرسپولیس خدا به خاطر همدلی دست پرسپولیس را گرفت و به فینال برد
نوبری: اتفاق عیسی یک معجزه بود