خانه پرسپولیس از ترکیه پیشنهاد دارم
نعمتی: روزی که ۳۰درصد تخفیف دادیم کسی تشکر نکرد