خانه گفت‌وگو نصیرزاده: همه به تعطیلی لیگ راضی‌اند، به معرفی قهرمان نه!