خانه لیگ برترتراکتور نصیرزاده مذاکره با تارتار را تکذیب کرد