خانه پرسپولیس اقدام AFC نژادپرستانه بود
نصرتی: پرسپولیس با بردن التعاون بحران را پشت سر می گذارد