خانه لیگ برترتراکتور نخستین بازی مهم تراکتور بدون کاپیتان‌ها