خانه فدراسیون فوتبال نبى، نماینده قانونى فدراسیون فوتبال در نشست آنلاین دبیران کل‎