خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس کلهر: در آستانه فینال آسیا زمان مناسبی برای خروج بازیکنان نیست
نباید به اختلاف پیشکسوتان دامن زد