خانه پرسپولیس درخواست برای پرداخت طلب کالدرون
نامه پرسپولیس به AFC ارسال شد