خانه پرسپولیس نامه پرسپولیس برای برانکو ایمیل شد/درخواست برای مصالحه و مذاکره مستقیم