خانه اخبار نامه فدراسیون به نمایندگان ایران در آسیا/ شهر و ورزشگاه میزبان مقابل عربستان را مشخص کنید