خانه لیگ یک ناظمی: پاشازاده را در کمیته انضباطی می‌بینیم