خانه پرسپولیس جلسه مدافع پرسپولیس با ۲ عضو هیات مدیره
نادری تا فردا به پرسپولیس جواب می دهد