خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی ساعت نگذشته از صعود مقتدرانه، صحبت از برکناری اسکوچیچ به میان آمد
ناجوانمردانه و نابخردانه