خانه اخبار اگر بازی کنم قول می‌دهم گل بزنم
مهدی عبدی: از دربی خاطره خوبی دارم