خانه پرسپولیس مهم نیست چه کسی در پرسپولیس گل بزند
مهدیخانی: خوشحالم اولین بازی ام با برد همراه شد