خانه پرسپولیس سفارت ایران در دهلی نو:
مهاجر زیادی در هند نداریم/ بسیاری از دانشجویان بازگشته‌اند/ پرسپولیس مستقیم از گوا بازمی‌گردد