خانه پرسپولیس سجادی خطاب به وزیر بهداشت:
من از طرف تماشاگران قول می‌دهم پروتکل‌ها رعایت شود