خانه پرسپولیس منافی: انتخاب بد، پرسپولیس را نابود می‌کند / نباید تحت تأثیر دلال‌ها قرار گرفت