خانه پرسپولیس معاون اقتصادی یا سخنگوی کارگزار؟
منافع پرسپولیس را چه افرادی تضمین می کنند؟