خانه پرسپولیس رسول پناه در پاسخ به اظهارات گل محمدی؛
مناظره بگذار تا بگویم چه کسی با بولدوزر از روی پرسپولیس رد شد