خانه لیگ یک هفته اول لیگ دسته یک فوتبال
ملوان و خیبر با پیروزی آغاز کردند