خانه پرسپولیس معاون حقوقی پرسپولیس: از فیفا خواستار پرداخت مطالبات چوک و گابریل شدیم