خانه پرسپولیس ما در چهار جام درگیر هستیم
مطهری: پرسپولیس هیچ زمانی متکی به یک فرد نبوده است